Pravek

Prvé známky o osídlení územia dnešného Slovenska sú známe už z paleolitu. V tejto dobe tu žili lovci a zberači, ktorí sa živili lovením zvierat a zbieraním rastlín. Z pohľadu klímy je toto veľmi dlhé obdobie charakteristické striedaním ľadových dôb s medziľadovými dobami. Neskôr sa na našom území v rokoch 5000 až 4000 pred Kristom objavili prví roľníci. Títo ľudia sa živili pestovaním obilnín a chovom hospodárskych zvierat.

Postupne sa na území Slovenska rozvinuli viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred Kristom zasiahla expanzia Keltov. Na prelome letopočtov územie dnešného Slovenska ovládli Rimania. Títo však Keltov úplne nevytlačili a niektoré keltské kmene naďalej existovali na území Slovenska aj počas rímskej nadvlády.

Kelti

Kelti boli indoeurópsky národ, ktorý v 4. storočí pred Kristom rozšíril svoje osídlenie na územie dnešného Slovenska. Ich príchod znamenal významnú zmenu v kultúre a ekonomike tohto územia.

Na našom území Kelti vybudovali niekoľko opevnených osád, z ktorých niektoré, napríklad Bratislavské oppidum, sú odvtedy dokázateľne nepretržite osídlené. Bratislavské oppidum bolo významným centrom obchodu a remesiel. Kelti boli dobrí remeselníci, najmä minciari, kováči, hrnčiari, poľnohospodári a obchodníci. Keltské osídlenie Slovenska trvalo až do 1. storočia pred Kristom, keď ich postupne vytlačili Rimania.

Sťahovanie národov a príchod Slovanov

Na konci 4. storočia Staroveký Rím nachádzal v úpadku. V tom obdobý sa národy dali do pohybu v dôsledku útoku kočovných Hunov. To bol začiatok udalostí, nám známych ako Sťahovanie národov. Veľká časť pôvodného obyvateľstva z krajiny pred Hunmi buď ušla alebo podľahla v boji novým národom. Územím Slovenska v tej dobe tiahli mnohé kmene, napr. Ostrogóti, Vizigóti, Longobardi a Gepidi, ktoré sa dali do pohybu v dôsledku útoku kočovných Hunov.

Jedným z kmeňov, ktorý postupoval vo viacerých vlnách v tomto období na územie našej krajiny, boli aj Slovania. Prvé vlny prišli na naše územie v priebehu 5. a 6. storočia. V polovici 6. storočia vtrhli do Podunajskej nížiny kmene Avarov. Avarské kmene dostali pod svoju nadvládu Slovanské kmene, čo viedlo k niekoľkým povstaniam. Jedného z nich sa zúčastnil aj istý franský kupec Samo, ktorého si nakoniec Slovania zvolili za kráľa kmeňového zväzku zvaného Samova ríša. Po Samovej smrti roku 658 sa kmeňový zväz Slovanov rozpadol.

Veľká Morava

Slovania sa začínajú opäť zjednocovať až v 8. storočí a to aj v dôsledku opätovnej hrozby zo strany Avarov. V prvej polovici 9. storočia vzniká Moravské kniežatstvo na čele s Mojmírom I. a taktiež vzniká Nitrianske kniežatstvo na čele s Pribinom. Roku 833 Mojmír I. vyhnal Pribinu a obe kniežatstvá spojil, čím vznikla Veľká Morava.

O zániku Veľkej Moravy sa nám nezachovali presné informácie. Po útoku kočovných kmeňov Maďarov pod velením Arpada na začiatku 10. storočia Veľká Morava pravdepodobne stratila svoj vplyv, postupne sa rozpadla a územie Slovenska sa začalo začleňovať do novovznikajúceho Uhorska.

Konštantín a Metod

V roku 863 prišla na Veľkú Moravu byzantská misia na čele so sv. Konštantínom a Metodom. Ich príchod bol výsledkom žiadosti veľkomoravského kniežaťa Rastislava. Ešte pred príchodom na Veľkú Moravu zostavili nové písmo pre slovanský jazyk, ktoré nazvali hlaholika. Začali tiež pracovať na prekladoch základných bohoslužobných a teologických kníh do staroslovienčiny.

Po príchode na Veľkú Moravu založili Konštantín a Metod prvé slovanské učilište v Nitre, kde vyučovali staroslovienčinu a ďalšie predmety. Taktiež zaviedli staroslovienčinu do náboženských obradov, čo malo veľký význam pre rozvoj slovanskej kultúry a vzdelania.

Slovensko v Uhorsku

V roku 1000 sa Štefan I., ktorý zavŕšil proces formovania Uhorska, stal prvým uhorským kráľom. Územie Slovenska sa tak stalo súčasťou Uhorského kráľovstva na takmer 900 rokov. Po prvých storočiach vnútorného zápasu medzi šľachtou a panovníkom sa postupne situácia v Uhorsku upokojila a na dnešnom území Slovenska došlo k hospodárskemu rozvoju. Rozvoj pomohol najmä banským mestám, obchodným centrám a na území dnešnej Bratislavy bola v roku 1465 založená prvá univerzita na Slovensku – Academia Istropolitana. Po vpáde Turkov do strednej Európy sa v Uhorsku stali panovníckym rodom Habsburgovia, ktorí zostali pri moci až do roku 1918.

Slovensko po roku 1918

20. storočie bolo pre Slovensko obdobím veľkých zmien. 28. októbra 1918 sa Slovensko stalo súčasťou Česko-Slovenska. O vytvorenie Česko-Slovenska zaslúžil najmä M. R. Štefánik, ktorý ako diplomat v službách Francúzska pomohol T. G. Masarykovi a E. Benešovi nadviazať kontakty s predstaviteľmi Dohodových mocností. Slovensko bolo súčasťou Česko-Slovenska do roku 1939. V tomto roku bola krajina pod nátlakom nacistického Nemecka rozdelená a vznikla prvá Slovenská republika. Slovensko sa tak stalo samostatným štátom, ktorý bol však pod úplnou kontrolou Nemecka.

Po skončení druhej svetovej vojny bolo obnovené Československo. V roku 1948 došlo k komunistickému prevratu a Československo sa premenovalo na Československú socialistickú republiku a stalo socialistickým štátom. Komunistický režim vládol na Slovensku až do roku 1989. V novembri 1989 došlo nežnej revolúcii a k zvrhnutiu komunistickej diktatúry. Po zvrhnutí komunistickej diktatúry sa Československo rozpadlo a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je od roku 2004 členom Európskej únie a od decembra 2007 je aj súčasťou Schengenského priestoru. 1. januára 2009 prijala jednotnú európsku menu euro a zaradila sa tak medzi krajiny Európskej menovej únie.