História Slovenska

·

Pravek

Prvé známky o osídlení územia dnešného Slovenska sú známe už z paleolitu. Klimaticky je toto veľmi dlhé obdobie charakteristické striedaním ľadových dôb s medziľadovými dobami. Neskôr sa na našom území sa v rokoch 5000 – 4000 p. n. l. objavili prví roľníci. Postupne sa tu rozvinuli viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí pred Kr. zasiahla expanzia Keltov a na prelome letopočtov rímsko-germánske súperenie.

Kelti

Kelti vytvorili na na našom území niekoľko opevnených osád. Niektoré z nich, napríklad Bratislavské oppidum, sú odvtedy dokázateľne nepretržite osídlené. Kelti boli dobrí remeselníci – minciari, kováči, hrnčiari, poľnohospodári a aj obchodníci.

Sťahovanie národov a príchod Slovanov

Na konci 4. storočia Staroveký Rím nachádzal v úpadku. V tom obdobý sa národy dali do pohybu v dôsledku útoku kočovných Hunov. To bol začiatok udalostí, nám známych ako Sťahovanie národov. Veľká časť pôvodného obyvateľstva z krajiny pred Hunmi buď ušla alebo podľahla v boji novým národom. Územím Slovenska v tej dobe tiahli mnohé kmene, napr. Ostrogóti, Vizigóti, Longobardi a Gepidi, ktoré sa dali do pohybu v dôsledku útoku kočovných Hunov.

Jedným z kmeňov, ktorý postupoval vo viacerých vlnách v tomto období na územie našej krajiny, boli aj Slovania. Prvé vlny prišli na naše územie v priebehu 5. a 6. storočia. V polovici 6. storočia vtrhli do Podunajskej nížiny kmene Avarov. Avarské kmene dostali pod svoju nadvládu Slovanské kmene, čo viedlo k niekoľkým povstaniam. Jedného z nich sa zúčastnil aj istý franský kupec Samo, ktorého si nakoniec Slovania zvolili za kráľa kmeňového zväzku zvaného Samova ríša. Po Samovej smrti roku 658 sa kmeňový zväz Slovanov opäť rozpadol.

Veľká Morava

Slovanské kmene sa začínajú opäť zjednocovať až 8. storočí. V prvej polovici 9. storočia vzniká Moravské kniežatstvo na čele Mojmírom I. a taktiež vzniká Nitrianske kniežatstvo na čele s Pribinom. Roku 833 vyhnal Mojmír I. Pribinu a obe kniežatstvá spojil, čím vznikla Veľká Morava. O zániku Veľkej Moravy sa nám nezachovali presné informácie. Po útoku kočovných kmeňov Maďarov pod velením Arpáda na začiatku 10. storočia Veľká Morava pravdepodobne stratila svoj vplyv, postupne sa rozpadla a územie Slovenska sa začalo začleňovať do novovznikajúceho Uhorska.

Konštantín a Metod

V roku 863 prišla na Veľkú Moravu byzantská misia na čele so sv. Konštantínom a Metodom. Ešte pred príchodom na Veľkú Moravu Konštantín a Metod zostavili slovanské písmo – hlaholiku a začali pracovať na prekladoch základných bohoslužobných a teologických kníh. Po príchode na Veľkú Moravu založili prvé slovanské učilište a zaviedli staroslovienčinu do náboženských obradov.

Slovensko v Uhorsku

V roku 1000 sa Štefan I., ktorý zavŕšil proces formovania Uhorska, stal prvým uhorským kráľom. Územie Slovenska sa tak stalo súčasťou Uhorského kráľovstva na takmer tisíc rokov.  Po prvých storočiach vnútorného zápasu medzi šľachtou a panovníkom sa postupne situácia v Uhorsku upokojila a na dnešnom území Slovenska došlo k hospodárskemu rozmachu. Rozvoj pomohol sa banským mestám,  obchodným centrám a na území dnešnej Bratislavy bola v roku 1467 založená prvá univerzita na Slovensku – Academia Istropolitana. Po vpáde Turkov do strednej Európy sa v Uhorsku stali panovníckym rodom Habsburgovia, ktorí zostali pri moci až do roku 1918.

Slovensko po roku 1918

28. októbra 1918 sa Slovensko stalo súčasťou Česko-Slovenska. O vytvorenie Česko-Slovenska zaslúžil najmä M. R. Štefánik, ktorý ako diplomat v službách Francúzska pomohol T. G. Masarykovi a E. Benešovi nadviazať kontakty s predstaviteľmi Dohodových mocností. Slovensko bolo súčasťou Česko-Slovenska do roku 1939, kedy vznikla prvá Slovenská republika.

Po 2. svetovej vojne bolo Česko-Slovensko obnovené. V Československu po vojne zvíťazil socializmus. Názov Československá republika sa zmenil na Československá socialistická republika a bol oficiálne vyhlásený socialistický štát. V novembri 1989 došlo tzv. nežnej revolúcii a k zvrhnutiu komunistickej diktatúry. Po zvrhnutí komunistickej diktatúry sa objavilo množstvo problémov, ktorých následkom sa rozpadlo Česko-Slovensko a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika.

Od roku 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie a od decembra 2007 je aj súčasťou Schengenského priestoru. Slovenská republika 1.1.2009 prijala jednotnú európsku menu euro zaradila aj medzi krajiny Európskej menovej únie.


Dátum:


Predchádzajúci
Ďaľší

Odporúčané články


Najnovšie miesta


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Zdielať